Informace

Všeobecné obchodní podmínky

I.      Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydala společnost KVIFF.TV a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 107 80 777, DIČ: CZ10780777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26283 (dále jen „poskytovatel“), a to v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb prostřednictvím webových stránek www.kviff.tv (dále jen „Web“), které spočívají v umožnění: 
  1. časově omezeného přístupu k přehrání jednoho audiovizuálního díla v on-line přehrávači na Webu (dále jen „Stream“);
  2. stažení jednoho audiovizuálního díla ve formátu MP4 z Webu do zařízení uživatele (dále jen „Download“);
  3. přístupu k přehrání audiovizuálních děl dostupných na Webu na základě předplatného (dále jen „Předplatné“)
   (Stream, Download a Předplatné dále společně jako „služby“ nebo každá z nich samostatně jako „služba“).
 3. Uživatelé služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s VOP při registraci na Webu a zavazuje se, že bude v souladu s nimi používat služby.

II.     Podmínky užívání služby, uzavření smlouvy

 1. Pro užívání služeb je nezbytné, aby byl uživatel registrovaný na Webu. Registraci je oprávněn provést pouze uživatel starší 18 let. Bez registrace není poskytovatel povinen služby uživateli poskytovat. Registraci provádí uživatel prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webu.
 2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem provedení úspěšné registrace uživatele Webu. O provedení úspěšné registrace bude uživatel informován pomocí e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.
 4. Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí audiovizuální díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).
 5. Uživatel bere na vědomí, že některé Tituly mohou být uživateli poskytnuty až po uhrazení ceny za Předplatné nebo ceny za Stream či Download za podmínek uvedených v článku III. VOP.
 6. Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití uživatele. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů v rozsahu větším, než je nezbytné pro osobní užití, je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn Titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
 7. Uživatel bere na vědomí, že služba nemusí být dostupná mimo území České republiky.
 8. Uživatel bere na vědomí, že některé Tituly mohou být dostupné pouze pro Stream nebo pouze Download nebo pouze pro Předplatné. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit nabídku Titulů, případně určovat, které Tituly budou dostupné v rámci jednotlivých služeb.
 9. Veškerá prezentace Titulů umístěná na Webu poskytovatele je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto položek produktů.
 10. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 11. Obsah webových stránek umístěných na Webu (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právy dalších osob. Uživatel nesmí obsah uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webu.
 12. Při využívání Webu uživatel nesmí používat postupy, které by mohly narušit nebo poškodit funkci Webu nebo jej nepřiměřeně zatěžovat.
 13. Informace o časově omezeném sledování Titulů v on-line přehrávači na Webu a kontakt pro případ technických potíží a reklamace, jsou uvedeny na Webu v sekci Kontakt, stejně tak jako informace o přístupnosti Titulů mimo území České republiky.
 14. Uživatel bere na vědomí, že maximální počet zařízení, na kterých lze souběžně užívat služby je omezen na pět. Poskytovatel si vyhrazuje právo tento počet změnit. V případě překročení počtu souběžně užívaných zařízení je poskytovatel oprávněn poskytování služby dočasně omezit.
 15. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel optimalizuje své služby pro poslední verze internetových prohlížečů a že některé služby mohou být z tohoto důvodu na straších internetových prohlížečích nedostupné. Pro základní funkčnost služeb by měl uživatel disponovat připojením k internetu s rychlostí alespoň 1 Mbit/s. Pro plnou funkčnost služeb by měl uživatel disponovat připojením k internetu s rychlostí alespoň 3 Mbit/s.

III.    Předplatné, cena a platební podmínky

 1. Příslušná služba bude uživateli zpřístupněna v okamžiku, kdy dojde k úhradě ceny. Cena za Stream nebo Download konkrétního Titulu stejně jako cena za Předplatné je uvedena na Webu, včetně všech souvisejících daní a poplatků. Některé Tituly nemusí být součástí Předplatného.
 2. Uživatel může používat služby na základě Předplatného, a to buď na období jednoho měsíce nebo jednoho roku. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že předplatné – ať již měsíční nebo roční – bude automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud uživatel předplatné nezruší. K provedení platby bude docházet vždy na začátku příslušného předplaceného období.
 3. Uživatel může Předplatné kdykoliv zrušit ve svém uživatelském účtu na Webu, a to s účinností ke konci aktuálního, již započatého předplaceného období. Poskytovatel neposkytuje peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání nebo zrušení Předplatného.
 4. Poskytovatel může uživateli poskytnout cenové zvýhodnění, tj. slevu nebo speciální nabídku, z ceny za službu. Pravidla pro uplatnění a čerpání takového cenového zvýhodnění budou uvedena v konkrétní nabídce cenového zvýhodnění.
 5. Uživatel může zakoupit i poukaz na užívání služby, který může například darovat jiné osobě. V takovém případě mu na základě uhrazení ceny bude zaslán poukaz s elektronickým kódem pro aktivaci předplacené služby. Po provedení aktivace elektronického kódu bude předplacená služba poskytnuta. Platnost elektronického kódu může být časově omezena a tato informace bude vždy uvedena při nákupu a bude i součástí poukazu.
 6. Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267.
 7. Cena za služby nezahrnuje poplatky za připojení k internetu. Tyto poplatky uživatel hradí sám.

IV.    Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů uživatele se řídí Zásadami zpracování osobních údajů.

V.     Změna cen a VOP

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit ceny služeb a tyto VOP.
 2. Cenu za Stream nebo Download je poskytovatel oprávněn měnit jednostranně bez předchozího informování uživatele. Nová cena bude uvedena na Webu. Změna ceny se netýká Titulů, u kterých uživatel uhradil cenu před účinností změny.
 3. Poskytovatel oznámí změnu ceny za Předplatné uživatelům s Předplatným prostřednictvím e-mailu, a to minimálně jeden kalendářní měsíc před účinností změny. Změna ceny nebude mít vliv na již uhrazené Předplatné. V případě, že uživatel se změnou ceny za Předplatné nesouhlasí, je oprávněn Předplatné ke konci příslušného období zrušit, a to postupem dle článku III. odst. 3. VOP. Pokud uživatel Předplatné v příslušném období nezruší, bude v následujícím období uživateli účtována cena za Předplatné ve změněné výši.
 4. Poskytovatel oznámí změnu těchto VOP uživatelům prostřednictvím e-mailu, a to minimálně jeden kalendářní měsíc před účinností změny. Pokud uživatel s novými VOP nesouhlasí a oznámí tuto skutečnost poskytovateli na e-mailové adrese [DOPLNIT] dříve, než se změna VOP stane účinnou, bude smluvní vztah ukončen ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti změny VOP. Pokud tak uživatel v dané lhůtě neučiní, bude povinen se ode dne účinnosti změny řídit novým zněním VOP.

VI.    Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy, reklamace

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet. Pokud uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by měl uhrazené Předplatné, končí smlouva okamžikem zrušení uživatelského účtu.
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a ukončit smlouvu bez výpovědní doby, případně omezit přístup uživatele k uživatelskému účtu nebo Titulům, pokud uživatel porušil tyto VOP nebo příslušné právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na vrácení uhrazené ceny za službu, které uživatel doposud poskytovateli uhradil.
 3. Poskytovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet a ukončit tuto smlouvu s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce. Smlouva však neskončí dříve než s koncem příslušného předplaceného období. Po podání výpovědi ze strany poskytovatele není uživatel oprávněn objednávat Tituly nebo Předplatné na následující období.
 4. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby mu byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Uživatel zároveň bere na vědomí, že v takovém případě:
  1. nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, jedná-li se o Titul, který je na Webu dostupný pro Download za úhradu ceny. V tomto případě se jedná o digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosiči, ve smyslu § 1837 písm. l).
  2. má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy došlo k úhradě ceny za Předplatné, přičemž je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny za Předplatné do okamžiku odstoupení od smlouvy, ve smyslu § 1834 občanského zákoníku. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Poskytovatel odpovídá uživateli, že služba má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly v těchto VOP, které poskytovatel prezentuje na Webu nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů. V případě, že služba takové vlastnosti nemá, přísluší uživateli práva z vadného plnění a možnost reklamace. Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb elektronicky na e-mailovou adresu hello@kviff.tv, případně fyzicky na adresu sídla poskytovatele.
 6. O přijetí reklamace bude uživatel informován. Reklamace jsou vyřizovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 7. Uživatel sdělí poskytovateli, které právo z vadného plnění zvolil. Uživatel je oprávněn požadovat poskytnutí náhradní bezvadné služby, slevu z ceny za službu, případně je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy (odstoupit od smlouvy může uživatel pouze v případě, že vadné plnění poskytovatele zakládá podstatné porušení smlouvy).

VII.   Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel tímto dává souhlas s tím, že poskytovatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti, a to včetně jen některých z nich (např. služby vedení uživatelských účtů) vyplývající z těchto VOP na třetí stranu.
 2. Vznikne-li mezi uživatelem, který je spotřebitelem, a poskytovatelem spor, který se nepodaří vyřešit přímo, je uživatel oprávněn obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u poskytovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelské­ho sporu.
 3. Služby poskytovatele představují audiovizuální mediální služby na vyžádání dostupné prostřednictvím internetu. Orgánem dohledu je v tomto případě také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.rrtv.cz.
 4. Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.
 5. Tyto VOP se řídí platným právním řádem České republiky.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 5. 2022.